Filmimetoodikad koolis ja hariduses

Projekt „Filmimetoodikad koolis ja hariduses” on MTÜ Kinobussi poolt läbiviidav filmi- ja meediaharidusprojekt Eesti üldhariduskoolidele aastal 2012. Projekti eesmärgiks on viia filmikeele kasutamine koolidesse, rikastada õpetamis- ja õppimismeetodeid õppekava täideviimisel ning pakkuda noorsootöös tegevusalternatiive noorte kaasamiseks.

Projektis osalemine on koolidele TASUTA. Koolide projektis osalemist rahastavad Hasartmängumaksu nõukogu ja Eesti Kultuurkapital.

Projekti käigus viiakse erinevates Eesti koolides läbi filmialaste koolituste tsüklid õpetajatele ja nende õpilastele. Koolituste käigus arendatakse ühiselt välja ja juurutatakse sobivaid metoodikaid, kasutamaks filmikeelt erinevate õppeainete õpetamisel. Tsükkel koosneb neljast koolituspäevast, mis toimuvad nädala-paarinädalase vahega, mille jooksul toimub õpitu n-ö seedimine ning isesesev töö.

Projekti tulemusena rikastub õppimis- ja õpetamisprotsess, mitmekesistub õpikeskkond, suureneb loovõppe osakaal, õpetatav aine saab õpilastele tänu visuaalsele ja näitlikustavale komponendile paremini selgeks. Arendatakse välja asjakohased, õppeaine vajadusi ja õpilaste individuaalseid eripärasid arvestavad õpetamismetoodikad.

OSALEVAD KOOLID

KOOLITUSTE KAVA

VALMINUD FILMID

KOKKUVOTTEKS

Projekti toetavad Hasartmängumaksu nõukogu ja Eesti Kultuurkapital.